Home>Nieuws>Map Veiligheid

Map Veiligheid

woensdag 20 juli 2016

Map Veiligheid

Veiligheid en geborgenheid

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen.
Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden.

Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven. Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt.

Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden.

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:

  • De ouders zijn betrokken bij het kindcentrum door de activiteiten die het kindcentrum daartoe onderneemt.
  • De kinderen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school.
  • Het kindcentrum heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
  • Het kindcentrum heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om het kindcentrum.
  • Het personeel van het kindcentrum zorgt ervoor dat de kinderen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan”

Zo’n veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten dat veiligheid op het kindcentrum blijvend aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom hebben de schoolbesturen van het primair onderwijs in Deventer samen met de gemeente besloten om een map “Veiligheid” te maken waarin protocollenen afspraken zijn opgenomen. Immers: voorkomen is altijd beter dan genezen. En mocht er toch wat gebeuren of gesignaleerd worden, dan is het handig om te weten hoe te handelen.

Alle partijen hebben een convenant getekend, waarin vermeld staat dat iedereen zich houdt aan de afspraken en protocollen, zoals die in de map “Veiligheid” zijn verwoord.

Met deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair onderwijs, geven de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie. Ook hoe het kindcentrum een veilige schoolomgeving creëert.

De volgende hoofdstukken zijn in deze map opgenomen:

Hoofdstuk 1      School, veiligheid en handhaving

Hoofdstuk 2      Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Hoofdstuk 3      School en medische zaken

Hoofdstuk 4      School en multimedia

Hoofdstuk 5      School en veilige speelplaats

Hoofdstuk 6      School en veilige verkeersomgeving

Hoofdstuk 7      Voorbeeldformat schoolveiligheidsplan

Hoofdstuk 8      School en EHBC (Eerste Hulp Bij Crisis)

De map “Veiligheid” ligt ter inzage op kindcentrum Kleurrijk.