Leerlingenzorg

Kindcentrum Kleurrijk biedt iedere leerling een passend aanbod binnen onze mogelijkheden.

Leerkrachten werken met een weekplanning en een groepsplan per vakgebied. Dit groepsplan beschrijft de dagelijkse organisatie van de lessen en de differentiatie binnen één groep. Op deze manier komt de leerkracht tegemoet aan de onderwijsbehoefte van uw kind.

Doel van het werken met groepsplannen is:   

  • Opbrengstgericht werken;
  • Zicht krijgen op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen;  
  • Clusteren van deze onderwijsbehoeften;
  • Zicht houden op de te nemen interventies; 
  • Effectieve planning en uitvoering van deze interventies.    

Als het groepsplan voor een leerling niet voldoende is, gaan wij over op ondersteuning vanuit HGPD of plannen we een trajectoverleg.

Intern begeleider

Leerkrachten bespreken regelmatig de vorderingen van hun groep en individuele leerlingen met de intern begeleider. Een intern begeleider is gespecialiseerd in het analyseren van onderwijskundige vraagstukken en kan de leerkracht handreikingen geven voor de aanpak hiervan. Belemmeringen in de ontwikkeling van leerlingen worden door de leerkracht en intern begeleider samen aangepakt. Hierbij zijn ouders altijd nauw betrokken. Wij kijken samen met u hoe het onderwijs aan uw kind het beste vormgegeven kan worden.

Op Kindcentrum Kleurrijk werken twee intern begeleiders. Zij vormen samen met de directeur het zorgteam. Ons beleid op het gebied van leerlingen is vastgelegd in het zorgplan. 

Een intern begeleider heeft taken op verschillende niveaus:  

  • zorg in de groepen;  
  • zorg in het kindcentrum;  
  • hulp vanuit het samenwerkingsverband optimaal benutten.  

Het doel  is steeds  om voor ieder kind passend onderwijs te realiseren. 

Samenwerkingsverband 

Ons bestuur is aangesloten bij het samenwerkingsverband Sine Limite