Medezeggenschapraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of die gaan over het beleid dat op school wordt gevoerd. Over deze beslissingen hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. 

De directeur en het bestuur zijn voor veel beslissingen verplicht eerst ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad, zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Als MR-lid kun je meepraten over onder andere

  • het schoolplan
  • financiën
  • verbetering van het onderwijs
  • personeelsbezetting (vacatures, groepsformatie)

De medezeggenschapraad op Kleurrijk bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door juf Jacqueline en meester Edwin. De oudergeleding bestaat uit Simone Fomenko en Natascha Hengeveld.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zes keer per schooljaar bijeen om plannen te maken, te controleren en de directie te bevragen.