Leerplichtwet en extra verlof

In Nederland is een kind leerplichtig vanaf vijf jaar. Voor vrijstelling van schoolbezoek moet toestemming worden gevraagd. Ongeoorloofd verzuim meldt de directie bij de leerplichtambtenaar.

Per 2012 zijn door de wetgever de regels om gebruik te maken van bijzonder verlof aangescherpt. Daarnaast is toegevoegd dat de school om bewijsstukken moet vragen. Er kan buiten de schoolvakanties alleen verlof worden verleend vanwege:

  1. Specifieke aard van het beroep van (één van) ouders, en/of
  2. Gewichtige omstandigheden.

Vakantieverlof op grond van de specifieke aard van het beroep

Alleen als het door de aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om vakantie te nemen in één van de schoolvakanties kan door de directeur vrijstelling gegeven worden van geregeld schoolbezoek voor ten hoogste tien dagen.  Met specifieke aard van het beroep worden seizoensgebonden werkzaamheden bedoeld, werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in één van de schoolvakanties vakantie op te nemen én dat het opnemen tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. In het verzoek om verlof zal op beide zaken moeten worden ingegaan en ook in de werkgeversverklaring moeten beide aspecten aan de orde komen. Feitelijk betekent dit dat er alleen bij hoge uitzondering gebruik van deze regeling gemaakt kan worden. Een verlofaanvraag hiervoor dient u te richten aan de directeur van de school.

Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of de leerling, waardoor de leerling niet naar school kan. Het aantal verlofdagen mag per schooljaar niet meer dan 10 bedragen.  

In geen geval wordt verlof verleend bij:

  • Familiebezoek in het buitenland;
  • Goedkope tickets in het laagseizoen;
  • Omdat tickets al zijn gekocht of omdat er geen tickets meer zijn of beschikbaar zijn in de vakantieperiode;
  • Vanwege vakantiespreiding (een ander gezinslid heeft een andere vakantieperiode)
  • Eerder vertrek of latere terugkomst vanwege verkeersdrukte;
  • sabbatical van één van de ouders(s)/verzorger(s);
  • wereldreis / verre reis.

Gaat het om een periode van minder dan 10 dagen, dan neemt de directie van de school hierover een beslissing. U ontvangt op korte termijn bericht.  Gaat het om een langere periode, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de school. In dat geval kan het iets langer duren.

Meer informatie over leerplicht : www.leerplicht.net

Aanvraag verlof kan worden ingediend met dit formulier: Formulier verlofaanvraag