Home>Nieuws>Het continurooster

Het continurooster

donderdag 14 maart 2019

Informatiebrochure ouders

Op kindcentrum Kleurrijk werken we met het -5- gelijke dagen model.
Hier omschrijven we waarom we dit als schoolteam belangrijk vinden. We wensen u veel leesplezier en bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de teamleden of de directie.

Team kindcentrum Kleurrijk

 

Waarom een continurooster

Een aantal decennia geleden was het heel gebruikelijk dat de lagere school rond kwart voor negen begon en om twaalf uur uitging. Ongeveer half twee begonnen de lessen weer en om half vier zat de schooldag er op. Ochtend- en middagschooltijden waren duidelijk gescheiden en in de tijd er tussenin gingen de kinderen naar huis om te eten. Alleen in de situatie waarin de school te ver weg stond van het ouderlijk huis, bleef een enkeling op school. De boterham werd dan in de eigen klas opgegeten en de leerkracht bleef in het lokaal en at zelf ook de lunchhap op. Na het eten gingen de kinderen naar buiten en een kwartier voordat de school begon, werd er pleinwacht gelopen door de leraren die dat bij toerbeurt deden.  Bij het voortgezet en het speciaal onderwijs gingen de leerlingen eigenlijk nooit tussen de middag naar huis. Ze bleven van ‘s morgens tot vroeg in de middag aaneengesloten op school. Er waren dan twee pauzes: een korte (van een kwartier) en een lange (van een half uur of drie kwartier). De Wet op het Basisonderwijs (1984) heeft voor het eerst de mogelijkheid gecreëerd om kinderen tussen de middag niet naar huis te laten gaan, maar op school te laten blijven. Het toezicht tijdens het overblijven werd door het bestuur meestal uitbesteed aan de ouders. De ouders die gebruik maakten van het overblijven betaalden daarvoor een bescheiden vergoeding. Deze werd gebruikt voor de aanschaf van (speel)materiaal, melk, servetten of iets extra’s bij feestelijke gelegenheden.

 

Continurooster 

In de laatste tien jaar is het aantal basisscholen dat een aaneengesloten onderwijstijd heeft, sterk toegenomen. Met andere woorden: zij hebben een continurooster ing
evoerd. Bij een continurooster is de middagpauze bekort en duurt deze een half uur. De kinderen  lunchen gezamenlijk op school in groepsverband.
Om 14.00 uur zit de schooldag er op.
Continurooster

 

Voor- en nadelen van een continurooster

Het werken met een continurooster heeft zowel voor- als nadelen. De hieronder genoemde punten zullen niet voor iedere school en voor iedere ouder gelijk zijn. Reden te meer om ze goed te bespreken en te wegen op hun waarde. Vanzelfsprekend staat daarbij het belang van de kinderen voorop. Pas daarna komen de wensen van school en ouders aan bod.

 

Voordelen van een continurooster: 

 • Er komt meer structuur in het dagprogramma van de leerlingen. Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken,
 • voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie, alle kinderen blijven over en er is b.v. geen onderscheid tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders,
 • alle kinderen volgen hetzelfde programma,
 • de hele dag toezicht door leerkrachten zal een bijdrage leveren aan de rust op school, het verhoogt het pedagogisch klimaat binnen de school,
 • het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school en de kinderen hoeven minder door het verkeer,
 • er is meer effectieve onderwijstijd beschikbaar (leerkrachten hoeven minder tijd te besteden aan het terugbrengen van de rust in de klas na de pauze),
 • de schooldag is eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten door de leerlingen. Maar ook voor de leerkrachten is er meer tijd beschikbaar voor vergaderingen en voorbereiding van de lessen,
 • voor werkende ouders is het continurooster gunstiger dan de onderbroken schooldag, omdat ouders buitenshuis kunnen werken zonder tussen de middag hun kinderen op te moeten vangen of opvang te moeten organiseren,
 • er zijn slecht zeer lage kosten voor ouders. De St. Bernardus kiest met haar ouders voor goede kwaliteit en rust voor iedere betrokkenen en vraagt voor het gehele jaar
 • (dus voor 200 dagen) slecht € 35,00 als bijdrage van ouders in deze vorm van pauze. Dit komt neer op 17,5 eurocent per dag
 • groot aantal deelnemers aan de pleinwacht zijn conform de wet geschoold,


Nadelen van een continurooster:

 • De kinderen worden verplicht over te blijven,
 • ouders en kinderen missen het contact met elkaar tijdens de middagpauze,
 • het kan voor werkende ouders lastig zijn dat de kinderen eerder vrij zijn, hierbij wel de aantekening dat de naschoolse opvang zal aansluiten aan de nieuwe eindtijden.
 • voor sommige kinderen is het continurooster extra inspannend,
 • een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor kinderen alhoewel de praktijk leert dat ze er gauw aan gewend zijn,
 • het continurooster vergt extra coördinerende taken van de school ten aanzien van de planning van de pauzes van de leerkrachten,
 • een continurooster kan een behoorlijke taakverzwaring zijn voor de leerkrachten, ook kunnen zij de pauzes niet meer gebruiken voor lesvoorbereiding.

 

In het onderstaande weekrooster is te zien dat we voor alle groepen alle dagen met gelijke begin- en eindtijdenwerken. Ouders en leerkrachten gaven aan dat het voor groep 1 en 2 wel heel belangrijk is dat ze tussentijds af en toe bij kunnen tanken. De spanningsboog is nog niet zo groot. Vandaar dat binnen de groepen 1 en 2  vrij spel ook een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het dagprogramma.

Binnen ons 5 gelijke dagen model:

 • gaan alle kinderen in het 5 alle schooldagen (ook woensdag en vrijdag) van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
 • Zijn de schooltijden zijn voor de groepen 1 tot en met 8 hetzelfde.
 • zijn er twee pauzes: een korte ochtendpauze van 15 minuten en een middagpauze van een half uur waarin de kinderen van groepen 3 t/m 8 in de klas hun brood eten in 15 minuten en daarna nog 15 minuten (buiten)spelen.
 • waarin de kinderen van groepen 1 en 2 in de klas hun brood eten in 30 minuten waarbij de pauze – medewerker licht activiteitenaanbod doen
 • hebben de groepen 1-2 per dag 2 buitenspeeltijden van een uur
 • hebben alle kinderen meer vrije tijd na hun schooldag, en volgen hiermee ieder week 25 les uren.
 • kunnen kinderen na het eten kiezen voor een rustplek, creatieve werkplek met een variatie aan activiteiten of voor lekker buitenspelen met een mooi spelaanbod. Via de leerlingenraad hebben de kinderen hierin hun eigen ideeën ingebracht.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

8.15 uur:  de kinderen kunnen het schoolplein op.
8.25 uur:  de eerste bel gaat, de kinderen kunnen naar binnen.
8.30 uur:  de lessen starten
10.15 uur: klein speelmoment: hierbij variatie voor groep 3 tot 5 van 10.00 tot 10.15 en bovenbouw 10.15 tot 10.30
10.30 uur: hervatting van de lessen
12.00 uur: onderbouwgroepen 1/2 eten onder begeleiding pauze – medewerkers en enkele kinderen uit groep 8 / 7 die hiervoor kiezen. Aansluitend gaan zij vanaf 12.30 uur met leerkrachten hun dagprogramma een vervolg geven.
12.00 uur: midden- en bovenbouwgroepen eten o.l.v. pauze – medewerkers. En gaan vervolgens 12.15 uur – 12.30 uur hun spelactiviteit kiezen. Aansluitend gaan zij vanaf 12.30 uur met leerkrachten hun dagprogramma een vervolg geven.
12.30 uur: hervatting van de lessen voor midden- en bovenbouwgroepen
12.30 uur: hervatting van de lessen voor de onderbouwgroepen
14.00 uur: de kinderen zijn vrij.

De lesuren vóór de middagpauze zullen zoveel mogelijk gebruikt worden voor taal, lezen en rekenen. Ná de middagpauze komen vooral de zaakvakken en de creatieve vakken aan bod.

De leerkrachten hebben vanaf 14.00 uur tijd om de lessen van de volgende dag voor te bereiden, te corrigeren, te vergaderen, studiemiddagen te volgen, oudergesprekken of gesprekken te voeren, handelingsplannen te schrijven, etc. Kortom, óók voor de leerkracht meer effectieve werktijd als de kinderen naar huis zijn.

WeekindelingGroep 1 en 2Groep 3 en 4Groep 5 t/m 8
Maandag8.30 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.00
Dinsdag8.30 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.00
Woensdag8.30 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.00
Donderdag8.30 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.00
Vrijdag8.30 – 14.008.30 – 14.008.30 – 14.00

Eten en drinken op St. Bernardus:  gezond, gezellig en gezamenlijk

 11.50Pauze – medewerkers zijn aanwezig en bereiden activiteiten voor.
(kinderen uit groep 7 / 8   assisteren bij de groepen 1 t/m 4)
 12.00 12.30Groep 1 en 2 eten met pauze – medewerker en inzet leerlingen 7/8
 12.00 12.15 Groep 3 t/m 8 eten met pauze – medewerker
 12.15 12.30 Groep 3 t/m 8 kiezen passende spelactiviteit

 

gezond-eten-en-drinken

Schoolafspraken:

Om 10.00 uur /10.15 uur hebben we een korte pauze met evt. iets te eten of drinken. Om 12.00 uur gebruiken de groepen de lunch. Er is alleen een mogelijkheid om drinken te koelen, etenswaren niet. Graag drinken in een afsluitbare beker (=milieuvriendelijker) en niet een pakje. Eten en drinken bewaren de kinderen in hun eigen “eettas”, dus niet in de gymtas! Ouders en leerkrachten stimuleren gezond eten en drinken (geen snoepjes). De kinderen ontvangen op school een placemat.  Benodigdheden: “eettas”,  en afsluitbare beker / drinkflesjes. De organisatie van het uit- en inpakken van de tassen wordt door de pauze – medewerker bepaald.

Het eten en drinken in de groep gaat als volgt:

 • Regels tijdens het eten en drinken worden besproken of herhaald.
 • Een “moment stilte”.
 • Samen starten.
 • De pauze – medewerker geeft aan hoeveel tijd de kinderen hebben voor het eten.
 • Indien een kind zijn/haar eten en drinken is vergeten, wordt dit als groep gezamenlijk opgevangen.
 • Alles wat over is gaat in het bakje en in de eettas mee naar huis, zodat ouders inzicht hebben in wat er gegeten en gedronken is.
 • Medicijngebruik en het omgaan met allergieën dient jaarlijks door de ouders goed met de leerkrachten te worden afgestemd. Het contract ‘medisch handelen’ wordt ingevuld en ondertekend. Dit gebeurt jaarlijks.

Afspraken tijdens het eten:

 • De medewerkers kunnen zelf kiezen of ze wel/niet/deels samen met de kinderen eten.
 • De medewerker bepaalt  (in afstemming met leerkrachten) welke activiteit er tijdens het eten en drinken plaatsvindt.
 • Mogelijke activiteiten zijn: voorlezen/vertellen, actualiteit bespreken, aandacht besteden aan gezond eten en drinken, bevorderen van sociale contacten, kleine gesprekken, eventueel filmpje kijken of gewoon lekker in rust zijn

Afspraken tijdens het spelen:

Overal waar veel mensen bijeen komen of zijn is het goed om afspraken te maken. Ook bij ons kindcentrum zijn en komen dagelijks veel mensen. Wij willen op kindcentrum Kleurrijk graag een sfeer scheppen waarin we elkaar accepteren en respecteren. Een sfeer waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Om deze goede sfeer te hebben en houden zijn er een aantal gedragsregels opgesteld voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Regels waarvan een aantal ook van toepassing is tijdens het halfuurtje pauze in de middag.

Op het plein

 • 15 minuten voor aanvang van de schooltijd zijn kinderen welkom op het plein. Er is dan een leerkracht aanwezig.
 • 5 minuten voor aanvang van de schooltijd gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar hun klaslokaal
 • 15 minuten voor aanvang van de schooltijd houdt een leerkracht toezicht bij het plaatsen van de fietsen in de rekken. Tegelijk met pleinwacht rest van het plein overzien.
 • 5 minuten voor aanvang van de schooltijd houden de leerkrachten toezicht op het binnenkomen.
 • Leerlingen die binnen een cirkel van ± 1 km wonen komen niet op de fiets.
 • Op het schoolplein wordt met de fiets aan de hand gelopen, de fiets wordt in het fietsrek gezet. Schade aan fietsen toegebracht is niet op school te verhalen.
 • Groepen 0/1 gehele schooljaar en 2 tot kerst kunnen door hun ouders naar de klas gebracht worden.
 • Groepen 2 vanaf kerst t/m 8 gaan zonder begeleiding van ouders naar hun eigen klas.
 • Op de plek tussen de fietsen blijf je tijdens spelen weg.
 • Skate- wave- en wakeboards alsmede stepjes en rolsschaatsen- -schoenen blijven thuis.
 • Eten en drinken tijdens de kleine pauze mag alleen in het eigen lokaal.
 • Wanneer er op het plein een probleem ontstaat dan lossen de kinderen dat in principe zelf op. Lukt dit niet dan, dan gaat het kind naar de leerkracht / toezicht om te vertellen wat er aan de hand is. De leerkracht / toezicht biedt zonodig hulp. Wanneer een kind zich ernstig, of bij voortduring misdraagt, zullen er door de leiding van de school i.o.m. de betrokken leerkrachten maatregelen getroffen worden. In dat geval worden ouders altijd op de hoogte gebracht.
 • Kinderen blijven op het plein en mogen alleen met toestemming het plein verlaten.
 • Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, blijven de kinderen in de eigen klas onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

In de school:

 • Wanneer kinderen door de gang lopen gebeurt dit ordelijk en rustig
 • Jassen en tassen horen in de kluisjes gehangen te worden. Eventuele laarzen ook in de kluis.
 • Na schooltijd worden de jassen en de tassen mee genomen. Minstens twee keer per week houdt de leerkracht hierop toezicht. Zeker na de gymles moet de leerkracht er op toezien dat iedereen de spullen meeneemt. Hangen ze er na een week nog dan gaan ze in de kist gevonden voorwerpen.
 • Kinderen maken in principe geen gebruik van de schooltelefoon. Afspraken om met elkaar te spelen moeten dus anders geregeld worden.
 • Na wc-bezoek worden handen gewassen en het toilet doorgespoeld. Tijdens uitleg gaat er niemand naar de wc.
 • Buitenspeelgoed van school wordt voor de groepen 1,2 en bij gelegenheid groep 3 opgeruimd in de buitenberging.
 • Wanneer een kind jarig is in de groepen 1 t/m 4 mag het de klassen van de eigen bouw rond met één klasgenootje. Dit rondgaan is altijd tijdens de ochtendpauze.
 • In de groepen 5 t/m 8 wordt de traktatie voor de leerkrachten in de personeelskamer gelegd. Zij gaan niet meer de klassen rond.
 • Bij het tussendoortje rond de pauze, ’s ochtends, wordt er geen snoep gegeten.
 • Gevonden voorwerpen worden in de hal in de mand gelegd.

In de klas:

 • Binnen elke groep zijn klassenafspraken waar men zich aan dient te houden. Voor navolging treft de leerkracht indien nodig maatregelen.
 • In de groepen wordt gewerkt met helpende handjes of klassendiensten dit kan inhouden dat leerlingen aan het eind van de schooltijd ± 15 minuten later uit school komen. Kinderen brengen hun ouders hier zelf van op de hoogte.
 • Eten en drinken wordt op de daarvoor afgesproken plaatsen gezet.
 • Kinderen laten elkaar uitspreken en steken de vinger op als ze iets willen zeggen.
 • Iedereen is zuinig op de spullen van een ander, de materialen van school en de eigen spullen.
 • Speelgoed van thuis mag alleen mee i.o.m. de groepsleerkracht, op de speelgoedmiddag of spelletjesmiddag.

Pauze

 • Kinderen lopen rustig door de gang naar buiten of naar binnen.
 • De groepsleerkracht loopt in principe gelijk met de groep naar buiten/binnen.
 • Tijdens de pauzes geldt voor de kinderen dat ze op het plein spelen.
 • Tijdens de kleine pauzes mag er alleen gevoetbald worden op het veld door de groepen 5 t/m 8 o.l.v. en toestemming van een groepsleerkracht. Onderlinge afstemming hierover is noodzakelijk. Op maandag en donderdag gaat in groep 6/7/8 tijdens de pauze 1 leerkracht mee naar het voetbalveld. 1 leerkracht staat bij het cross-baantje voor het veld en houdt daar toezicht. 1 leerkracht blijft op het schoolplein. Kinderen mogen kiezen waar ze naar toe gaan, maar blijven bij deze keuze. Ze wachten bij het hek tot de leerkrachten meegaan naar het veld. Er mag niet in de bosjes gespeeld worden.

Veiligheid

Medicijnen

Er worden in het algemeen geen medische handelingen verricht en in principe geen medicijnen toegediend. Van deze regel kan worden afgeweken als blijkt dat de medicijnen dienen te worden toegediend op tijdstippen dat de ouders hiertoe niet in staat zijn. De ouders dienen dan een medicijnverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Er zal worden gelet op allergie en medicijngebruik maar voor de gevolgen van eventueel wel of niet toedienen van medicijnen of nuttigen van voedsel dat allergische reacties oproept is de school en ouderraad plus bijbehorende vrijwilligers niet aansprakelijk.

E.H.B.O.

Voor kleine ongevallen hebben wij op diverse plekken E.H.B.O. boxen staan. Daarnaast zijn er verschillende leerkrachten in het bezit van een geldig BHV en/of EHBO diploma. Zij helpen bij ernstige ongevallen.

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan tijdens de schooltijd geldt met enkele aanpassingen ook voor de lunchpauze. Bij calamiteiten zullen de leerlingen die binnen zijn naar buiten lopen o.l.v. de leerkracht naar de afgesproken plaats. De leerlingen die buiten zijn worden verzameld door de leerkracht die naar buiten gaat – ook bij de afgesproken plaats.

Opmerkingen, vragen en klachten

Signaleert u verbeterpunten voor de uitvoering van het 5 gelijke dagen model, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt zich daarvoor het beste wenden tot de personen die aanspreekpunt zijn. Wij stellen ons ten doel uw vragen bevredigend te beantwoorden en met uw opmerkingen en klachten positief om te gaan. Wij zullen steeds proberen aan de hand van de verkregen informatie de uitvoering van het 5 gelijke dagen model te verbeteren, binnen de kaders van onze mogelijkheden.

Heeft u klachten die onverhoopt niet door de leerkracht naar uw tevredenheid worden opgelost, dan kunt u deze bespreken met Carol Kuipers, directeur van de St. Bernardus en/of Annegreet Kruis, coördinator middagpauze.

anderetijden