Home>Schoolgids>Zorg en aandacht>Leerlingenzorg en leerlingvolgsysteem

Leerlingenzorg en leerlingvolgsysteem

De leerlingen worden gedurende de gehele periode op het kindcentrum goed en systematisch gevolgd door ons leerlingvolgsysteem. Meerdere keren per jaar controleren we de vorderingen van alle kinderen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen door middel van landelijk genormeerde toetsen. Daarnaast volgen we de leerlingen zo goed mogelijk op sociaal- emotioneel gebied en maken we hierbij twee keer per jaar gebruik van een observatie methode. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de eigen klas. De Ib-er (intern begeleider) coördineert deze zorg op schoolniveau en staat zo nodig de groepsleerkrachten bij. De toetsen die we gebruiken zijn toetsen die bij de methode horen en toetsen die landelijk genormeerd worden vanuit het CITO. We vergelijken onze tussentijdse opbrengsten met onze gestelde doelen maar ook met de gemiddeldes van andere scholen. Op deze manier houden we in de gaten of onze gestelde doelen behaald zijn en kijken we samen of er aanpassingen gedaan moeten worden en op welke manier. Voor ieder kind wordt een eigen (digitaal) dossier bijgehouden. Hierin worden gegevens bijgehouden m.b.t. oudergesprekken, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsresultaten  en overige belangrijke zaken die betrekking hebben op het kind.