Home>Schoolgids>Zorg en aandacht>HGPD en trajectoverleg

HGPD en trajectoverleg

HGPD en trajectoverleg 

Op onze school vinden groepsbesprekingen plaats. Tijdens de oudergesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u. We willen ook graag weten wat uw kijk is en hoe het thuis gaat. Als de aanpassingen niet helpen of er is meer zorg, dan gaan de leerkracht, intern begeleider en u met elkaar in overleg. Ook de mening van uw kind is hierbij belangrijk. Het kan zijn dat we een medewerker van Sine Limite hierbij uitnodigen of een andere deskundige. Ook u kan iemand uit uw omgeving meenemen die betrokken is bij uw kind. Dit overleg heet interne HGPD. Van te voren vullen wij en u een formulier in die als leidraad dient tijdens de bespreking.

Het kan zijn dat er één keer een HGPD plaatsvindt, maar ook meerdere keren. Als er behoefte is aan extra ondersteuning voor uw kind of de vragen blijven, organiseren we een trajectoverleg. Aan het trajectoverleg nemen deel: leerkracht, intern begeleider, ouders, trajectmedewerker van Sine Limite en de schoolverpleegkundige van de GGD.

Daarnaast kunnen ook andere deskundigen deelnemen of iemand uit uw omgeving.

In de HGPD en het trajectoverleg bespreken we de vraag: Wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Wat is de ondersteuningsbehoefte van uw kind? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie.

In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind  aan de orde.

Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een ontwikkelingsperspectief. Dit is een formulier waarin het plan van aanpak vastgelegd is, het uitstroomniveau van het kind en de afspraken tussen school en ouders vastgelegd worden. Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’  aan bij Sine Limite. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Sine Limite heeft ook een loket dat door intern begeleiders gebeld kan worden voor vragen over passend onderwijs  en inzet van diensten van Sine Limite. Ook ouders kunnen het loket bellen. Wel hebben ouders altijd eerst de vraag op school gesteld. Als er vragen blijven, kan het loket van Sine Limite gebeld worden.

Meer informatie

www.sinelimite.nl

www.sopdeventer.nl

www.passendonderwijs.nl

Hoogbegaafdheid

Ons kindcentrum neemt deel aan een invoeringstraject (hoog) begaafdheid van het samenwerkingsverband Sine Limite. Er is scholing gevolgd, beleid geschreven en het digitale handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) wordt geïmplementeerd. Met behulp van het DHH kunnen (hoog) begaafde kinderen beter worden gesignaleerd en kan er onderwijs op maat geboden worden. Wij houden ons aan de compacting- en verrijkingsrichtlijnen die worden beschreven in het DHH.