Home>Schoolgids>Zorg en aandacht>De zorgstructuur

De zorgstructuur

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Wat is de zorgplicht?*

Scholen/kindcentra zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht.  Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school/kindcentrum heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool,  in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.  Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’

*Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school of kindcentrum hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school of kindcentrum waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure zorgplicht  is niet van toepassing indien op de school of kindcentrum waar het kind is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school of kindcentrum niet respecteren.

Samenwerkingsverband Sine Limite

Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de scholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband  Sine Limite. Ons kindcentrum maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband.

Welke ondersteuning biedt ons kindcentrum?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van ons kindcentrum staat  beschreven welke ondersteuning het kindcentrum kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school of kindcentrum in het samenwerkingsverband biedt.  Voor ieder kind dat meer ondersteuning nodig  heeft zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In de meeste gevallen kunnen we  dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen ons kindcentrum. Soms hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs. 

Denkt u dat uw kind ondersteuning  nodig heeft?

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool.

Als ouder kiest u zelf een school of kindcentrum voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor ons kindcentrum dan kunt u uw kind aanmelden. De schoolbesturen en de gemeente hebben samen afspraken gemaakt over het aanmelden van kinderen bij een school of kindcentrum van uw voorkeur. Alle ouders waarvan het kind  vier jaar wordt ontvangen van de gemeente een aanmeldingsformulier. U meldt uw kind schriftelijk aan bij ons kindcentrum middels dit aanmeldingsformulier. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) ondersteuning nodig zal hebben. U kunt meer informatie over de basisscholen en aanmelding vinden op: http://www.deventer.nl/leven/jeugd-onderwijs/onderwijs/basisonderwijs

Als u uw kind heeft aangemeld, dan zullen wij informatie verzamelen over welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft deelt met de school. Zo nodig organiseren wij een overleg , waarbij de intern begeleider, directeur en een medewerker van Sine Limite aanwezig zijn. Ook u wordt hierbij nauw betrokken. Voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vragen wij altijd eerst om uw toestemming.

Op basis van de verkregen informatie maken wij samen met u de afweging over wat het beste is voor uw kind. Hierbij kan de school dus Sine Limite uitnodigen. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning). Het kan ook zijn dat een andere school of kindcentrum beter passend onderwijs voor uw kind kan bieden. Dan zal een medewerker van Sine Limite met u op zoek gaan naar die school of kindcentrum. Wij blijven uiteraard nauw betrokken bij dit traject, want we zijn immers de zorgplichtschool.

Situatie 2: uw kind zit al op ons kindcentrum.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen. Als u zorgen houdt, kunt u ook terecht bij de directie van ons kindcentrum.

[1] Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school of kindcentrum hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school of kindcentrum waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure zorgplicht  is niet van toepassing indien op de school of kindcentrum waar het kind is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school of kindcentrum niet respecteren.