Home>Schoolgids>Zorg en aandacht

Algemeen

Wij als team van kindcentrum Kleurrijk hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor ieder kind zorgen.

Lees verder >

De zorgstructuur

Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Lees verder >

HGPD en trajectoverleg

HGPD en trajectoverleg  Op onze school vinden groepsbesprekingen plaats. Tijdens de oudergesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u.

Lees verder >

Leerlingenzorg en leerlingvolgsysteem

De leerlingen worden gedurende de gehele periode op het kindcentrum goed en systematisch gevolgd door ons leerlingvolgsysteem. Meerdere keren per jaar controleren we de vorderingen van alle kinderen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen

Lees verder >

Scheiden of uit elkaar?

Gaat u scheiden of uit elkaar, dan komt er veel op u en uw kind af. Op het kindcentrum doen wij er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Zijn of haar sociaal-emotionele welbevinden en leerresultaten staan

Lees verder >