Het team

Samenstelling team

Ons team bestaat uit een directeur, locatieleider, leerkrachten, twee interne begeleiders, een ICT-coördinator, individuele ondersteuner, een vertrouwenspersoon (contactpersoon) en een conciërge.

De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De directie is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externe contacten.

Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht(en). De leerlingen hebben het meest contact met hun eigen leerkracht. Zij verzorgen de meeste lessen en bij hen kunt u terecht met uw vragen.

De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg.

De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor de alle devices en het gebruik daarvan.

Binnen ons kindcentrum heeft een leerkracht de taak als preventiemedewerker. Een aantal leerkrachten is opgeleid als bedrijfshulpverlener ( BHV-ers). Zij zijn getraind in het adequaat handelen tijdens calamiteiten en organiseren en evalueren ontruimingsoefeningen. Jaarlijks volgen zij de wettelijke bij- en nascholingscursussen.

Scholing

Wij vinden het belangrijk dat we ons onderwijs blijven verbeteren en ontwikkelen en investeren daarom in studie en scholing, zowel in teamverband als op individueel niveau.

Opleider in het kindcentrum

Ons kindcentrum biedt studenten van de Pabo en het ROC kans op stageplekken; we zijn bekwaam in het opleiden van stagiaires tot volwaardige leerkrachten. We werken hierbij samen met de Katholieke Pabo uit Zwolle. Binnen ons kindcentrum wordt de student bij het lesgeven door een leerkracht begeleid. De groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Naast studenten van de Pabo begeleiden we ook studenten van het ROC uit Deventer.

Vervanging

Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaat het kindcentrum direct op zoek naar een vervanger. Bij hoge uitzondering, wanneer er echt geen andere oplossing gevonden is, worden kinderen naar huis gestuurd. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op het kindcentrum opvang geregeld.

Vakleerkracht

Alle groepen hebben twee keer in de week bewegingsonderwijs, waarbij de lessen gegeven wordt door de eigen leerkracht of een vakleerkracht. Zij streven ernaar dat ieder kind op zijn niveau aan de lessen kan meedoen.

Conciërge

Op 4 dagen in de week is de conciërge werkzaam binnen onze school en zorgt hij er o.a. voor dat het kindcentrum er schoon, netjes en verzorgd uitziet.