Home>Schoolgids>Ons onderwijs>Andere vakgebieden

Andere vakgebieden

Techniek

Middels onze techniektorens, techniektafels en techniekkasten krijgen de leerlingen op praktische wijze inzicht in diverse technische vaardigheden zoals: bouwen, chemie, magnetisme, tandwielen, timmeren, stroomkringen, enz.

Verkeer

Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het verkeer op een veilige manier kunnen bewegen. In groep 7 wordt het schriftelijk en praktisch verkeersexamen afgenomen.

Engels

In de groepen 7 en 8 maken de leerlingen op speelse wijze kennis met de Engelse taal. Hierbij krijgen zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie de nadruk.

Catechese

In deze lessen leren de leerlingen over het Christendom en andere godsdiensten. Het uitgangspunt is het in respect voor elkaar leren omgaan met elkaar. Vanuit verschillende bronnen wordt schoolbreed aandacht besteed aan de thema´s Kerst en Pasen.
Wij werken bovendien met de methode voor levensbeschouwing Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Bewegingsonderwijs

Wij willen de leerlingen laten ervaren, dat bewegen gezond en vooral ook leuk is. Er wordt aandacht besteed aan balvaardigheid, spel,  turnen en atletiek. Sportief gedrag staat voorop. Wij maken gebruik van de methode “Bewegen samen regelen” i.c.m. het innovatieve product ‘MobieZ’. Een ‘Mobie’ is een pakket met materialen t.b.v. de lessen bewegingsonderwijs. Deze materialen sluiten aan bij de lessen die al gegeven worden, maar geven een extra impuls en zijn een uitbreiding en/of verdieping op het bewegingsonderwijs. Van alles komt hier aan bod; boogschieten, boksen, skaten en zelfs fietsen in de gymzaal (Trialbike).

Expressievakken

Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. De vakken tekenen en handvaardigheid vallen hieronder, maar ook de workshoponderdelen.

Workshops

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen workshops aangeboden. Er zal een keus gemaakt worden uit de volgende onderdelen: koken, ICT, drama, techniek,  dans en fotografie. Deze workshops worden gegeven in combinatie met handvaardigheidlessen.

Burgerschapszin

Dit onderdeel van het totale lessenpakket heeft als doel leerlingen te leren deel uit maken van een gemeenschap en daarin een actieve rol te vervullen. Goed burgerschapszin begint in de gemeenschap van de school; kinderen leren met elkaar omgaan, met elkaar samenwerken, waarbij de vertaalslag naar de maatschappij wordt gemaakt. Te denken valt aan activiteiten als: vieringen, schoolreisjes, het goede doelenproject, dagelijks het jeugdjournaal kijken en gastlessen rond maatschappelijke thema’s.

Devices

Ter ondersteuning van de lessen worden devices ingezet. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben een eigen tablet of laptop. Groep 1/2 en 3 hebben enkele laptops en tablets tot hun beschikking.
Voor deze laatste groep wordt bovendien komend jaar bekeken welk device aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, de onderwijsvisie van onze school en wat een doorlopende lijn vormt naar de andere groepen.

Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn te vinden in ons internetprotocol.