Home>Schoolgids>Contact met thuis>Contact met thuis

Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis

, maar ook op het kindcentrum. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op het kindcentrum door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en kindcentrum elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het kind.

We willen ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van de leervorderingen van hun kind(eren). Een regelmatig contact vinden we belangrijk. Hieronder treft u een overzicht van reguliere middelen en momenten van afstemming en informatie-uitwisseling aan.

Kennismakingsgesprek

Wanneer een leerling nie

uw op ons kindcentrum begint zal er tijdens de wendagen een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierbij hanteren de leerkrachten een checklist als hulpmiddel om in kaart te brengen waar uw kind hulp en ondersteuning bij behoeft.

Voor de leerlingen die gedurende een schooljaar instromen, binnen elke willekeurige groep, zal er binnen 4 tot 6 weken een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Informatiemiddag of avond

Bij de start van het schooljaar organiseren wij een Algemene Oudermiddag of avond. U maakt dan kennis met de leerkrachten van het kindcentrum, krijgt u informatie over de vernieuwingen binnen ons onderwijs, aandachtspunten en extra uitleg over een aantal specifieke onderdelen die wij u graag willen laten zien. De rondleiding en uitleg proberen wij uit te laten voeren door de kinderen zelf.

Gesprekken gedurende het schooljaar

Op de kalender staan drie momenten wanneer er gesprekken gevoerd worden betreffende de voortgang van uw kind.

  • Startgesprek rond de maand oktober.
  • een rapportgesprek rond de maand februari,
  • een facultatief eindgesprek rond de maand juni. Dit is tevens een afsluitend gesprek van het schooljaar.

Wilt u de leerkracht buiten deze gesprekken spreken? Dat kan altijd. Loopt u gewoon even langs voor het maken van een afspraak.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

De leerkracht van groep 8 zal de ouders uitnodigen voor een informatieavond betreffende het Voortgezet Onderwijs. Deze zal aan het begin van groep 8 plaats gaan vinden.

Spelinloop

Op verschillende ochtenden is er een spelinloop. Hier kunt u als ouder/verzorger met uw kind meespelen en kunt u ook zien wat ze op school allemaal doen. De data vindt u in de kalender.

Thema- afsluiting

De kleuters werken met thema’s. De leerkrachten proberen elk thema op een goede en leuke manier af te sluiten. Soms worden ouders of opa’s/oma’s hierbij uitgenodigd. De groepen 3 en 4 proberen hier soms bij aan te sluiten.

Nieuws

Om u als ouder goed op de hoogte te houden van allerlei actuele informatie verwijzen we u naar de website van de school. Hier vindt u de praktische informatie, maar ook attenderen we u op activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden. Via de app, website en sociale media (Instagram en Twitter) zullen wij u ook informeren over eventuele veranderingen binnen de schoolorganisatie en van nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs.

Adviesgesprekken

Voor de leerlingen van groep 8 vinden begin februari de adviesgesprekken plaats. De leerkracht van groep 8 zal dan samen met ouders en hun kind overleggen en bepalen welke schoolkeuze als vervolgonderwijs het beste aansluit bij de ontwikkeling van de leerling.

Extra contactmomenten

Tussen de rapportbesprekingen in worden ouders/opvoeders van leerlingen die extra zorg nodig hebben, indien nodig, door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.

Informatieplicht ouders

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school of kindcentrum. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijke gezag en de andere ouder niet. Hoe zit het dan met de informatieplicht?

De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden (waaronder ook schoolresultaten) die het kind betreffen. (artikel 1:377c BW)

Wanneer echter in de communicatie tussen ouders storing ontstaat, rijst de vraag welke taak de school of kindcentrum heeft betreffende de informatieverstrekking. In sommige gevallen geldt voor de school of kindcentrum ook een beperkte informatieplicht (artikel 1:377c BW). Wij volgen hierin dan de regels die in het burgerlijk Wetboek hiervoor zijn gegeven.

Directie

Het is altijd mogelijk om de directie of de interne begeleider te spreken. Wij verzoeken u dan vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken. Wij willen u er echter wel op wijzen dat de leerkracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt is als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Website

Zoals u ziet beschikt de school over een website. Hier vindt u allerlei informatie over het kindcentrum. Ook is het leuk om foto’s te bekijken van speciale activiteiten of excursies die hebben plaatsgevonden.

Voor elke groep zijn er links te vinden naar interessante, zinvolle sites op internet. Wij raden u aan om de site regelmatig te bezoeken. Activeer de app op uw telefoon om alle informatie te ontvangen, foto’s in een beveiligde omgeving en voor het plannen van gesprekken. Ook kunt u ons volgen op Instagram en Twitter.

Samenwerking met ouders/opvoeders

Oudercommissie (OC)

De oudervereniging stelt zich ten doel de hulp van u als ouder op ons kindcentrum zoveel mogelijk te coördineren en uit te voeren.

De oudervereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ouders. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen vrij benoemd worden. Een ieder kan zich hiervoor aanmelden indien er een vacature ontstaat. De OV werkt mee aan het organiseren en financieren van allerlei activiteiten waaronder het kerstfeest, de schoolreisjes, de avondvierdaagse en het eindfeest. Dit doet zij in samenwerking met het team en overige ouders/opvoeders. Om dit alles  te kunnen bekostigen, wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd. De vrijwillige  bijdrage is vastgesteld op €31,-, (per leerling) waar nodig met indexatie. Voor kinderen die instromen na 1 januari is het bedrag €15,50. Hiervan worden onder andere de schoolreisjes betaald.

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de wet Medezeggenschap op Scholen is het geregeld dat ouders/opvoeders en personeel advies kunnen geven en/of instemming hebben in het beleid van de school. In deze MR zijn ouders/opvoeders en het personeel vertegenwoordigd. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR.

De MR houdt zich bezig met de formatie, het nascholingsplan, huisvesting, sollicitatieprocedures en vele andere zaken.

Vanuit de MR neemt een lid van de oudergeleding en een personeelslid ook zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR). Hierin zijn alle scholen van de stichting Quo Vadis vertegenwoordigd. Hierin worden zaken besproken, die voor alle scholen gelden.

Klachtenregeling

Dagelijks doen we ons uiterste best om goed onderwijs te verzorgen en daarbij oog te hebben voor het welzijn van al onze leerlingen. Toch kan het zo zijn dat ouders/opvoeders niet tevreden zijn. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat we in een open en eerlijk gesprek kunnen zoeken naar een oplossing. Heeft u een klacht over een situatie in de groep, een opgelegde sanctie, het rapport of de bevordering van uw kind, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht. Gaat het om een klacht over het functioneren van een medewerker, dat kunt u terecht bij de directeur. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.