Home>Schoolgids>Aanname en uitstroombeleid>Aanname- en uitstroombeleid

Aanname- en uitstroombeleid

Dit beleid is erop gericht om twee zaken te bevorderen:

 1. zorgen dat er alleen kinderen op ons kindcentrum worden geplaatst die wij op een verantwoorde manier kunnen begeleiden,
 2. zorgen dat bij ons geplaatste kinderen vanaf het begin goed begeleid kunnen worden.

Wij maken een onderscheid bij ons aannamebeleid in kinderen die:

 1. nog geen basisschool hebben bezocht;
 2. door verhuizing in onze wijk zijn komen wonen;
 3. kinderen die om een andere reden bij ons worden aangemeld.

Uitgangspunt

In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van het kindcentrum respecteren en waarvan de begeleiding binnen de doelstellingen en de mogelijkheden ligt. Het kindcentrum kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in staat aan elk kind onderwijs op maat aan de bieden. Hierbij spelen formatieve en gebouwtechnische voorzieningen een belangrijke rol. Indien na onderzoek van deskundigen blijkt dat zorg en onderwijs bij een andere onderwijsinstelling beter gewaarborgd is, houdt het kindcentrum zich het recht voor om na ampele overweging van mogelijkheden / onmogelijkheden haar zorg over te dragen aan de andere onderwijsinstelling.

Tot toelating c.q. inschrijving op het kindcentrum wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt,
 • (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of onderwijskundig rapport van de andere basisschool/instelling is afgegeven aan de directie,
 • alle gegevens op het inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld,
 • het inschrijfformulier door zowel de ouders als de directeur is ondertekend.

De directie van het kindcentrum behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot toelating cq. inschrijving van de leerling indien:

 • de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen.
 • aan de toelatingsvoorwaarden van het inschrijfformulier niet wordt voldaan,
 • ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid van derden en/of het herhaald negeren van schoolregels op de vorige school door de leerling of zijn ouder(s) aanleiding zijn tot het veranderen van school/kindcentrum,
 • ouders de christelijke grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school niet wensen te onderschrijven of te respecteren.Indien er extra zorg nodig is voor uw kind, zullen wij proberen wel antwoorden te vinden op de vragen die we ons stellen. Aan de hand van onderwerpen die hierna in een schema zijn opgenomen worden de onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen. Vervolgens wordt aan de hand van deze onderwijskundige vragen bezien of het kindcentrum in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in die verantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Het kindcentrum zal bij de beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van het samenwerkingsverband WSNS. Bij het besluit tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers vanuit dat bij toelating de leerling de gehele basisschoolperiode op ons kindcentrum welkom zal zijn.

De besluitvorming rondom plaatsing van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ziet er als volgt uit:

Fase 1 Aanmelding

 • Gesprek met de ouders
 • Toelichting visie kindcentrum Kleurrijk
 • Toelichting procedure
 • Schriftelijke toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen.

Fase 2 Informatie verzamelen

 • Huidige school/kindcentrum
 • Onderwijsbegeleidingsdienst
 • Zorginstellingen en dergelijke
 • Zorgcircuit
 • Medisch circuit

Fase 3 Informatie bestuderen

 • Binnengekomen gegevens bestuderen
 • Stukken bespreken met de directie en intern begeleider

Fase 4 Inventarisatie

Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht en in de teamvergadering besproken:

 1. Wat vraagt het kind?
 2. Mogelijkheden van het kindcentrum?
 3. Onmogelijkheden van het kindcentrum
  • Pedagogisch
  • Didactisch
  • Kennis en vaardigheden van de leerkracht
  • Organisatie van het kindcentrum en klas
  • Gebouw/materieel
  • Mededelingen
  • Ouders
 4. Wat kan extern worden gehaald? Voor ons als kindcentrum achten we een observatie (indien mogelijk) van belang. Zo krijgen we een helder beeld van de mogelijkheden/onmogelijkheden van een kind voor plaatsing.
 5. Dan neem het team een besluit.

Fase 5 Advies:

Gesprek met de ouders waar het besluit van het kindcentrum wordt besproken:

 • Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen en ondersteuning .
 • Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door het kindcentrum waarom het kind niet geplaatst kan worden.

Indien over wordt gegaan tot plaatsing zal er bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 3 maanden voor start op het kindcentrum een gesprek plaatsvinden met:

 • leerkracht
 • ouders
 • intern begeleider

Dit op initiatief van de leerkracht waarbij het kind geplaatst is/wordt.

Binnen de wijk geldt de afspraak dat in de loop van het schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de betrokken scholen/kindcentra samen tot zo’n beslissing komen.

Een goed begin is het halve werk…

Als uw kind bij ons staat ingeschreven, dan krijgt u een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, bericht van ons. U ontvangt dan ook een entreeformulier waarop een aantal vragen staan over de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het namelijk heel belangrijk om de begeleiding van uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het noodzakelijk een aantal zaken over uw kind te weten. Ook wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek o.a. naar aanleiding van het door ouders ingevulde formulier. Het is daarnaast de gewoonte dat elk kind, voordat hij/zij 4 jaar wordt een aantal dagdelen komt wennen. Dit zijn de 10 ochtenden voordat hij/zij 4 jaar wordt. In de praktijk houdt dit in dat uw kind twee weken lang elke ochtend komt meedraaien.
Tijdens de wenperiode vullen de ouders en de leerkracht samen de checklist in.

Uitstroom algemeen

 1. Vertrek leerling regulier: Bij vertrek regulier praten we over een verhuizing of een andere vorm van onderwijs. Dit kan zijn uitstroming naar het speciaal onderwijs (wanneer we niet meer kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind) of uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
 2. Schorsing van een leerling: Tot schorsing wordt overgegaan wanneer de directeur (herhaald) ernstig wangedrag van een leerling constateert, als andere disciplinaire maatregelen niet het gewenste effect hebben bewerkstelligd en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal, het herhaald negeren van schoolregels, het in gevaar brengen van de veiligheid van medeleerlingen en/of teamleden en/of ouders van andere leerlingen.
 3. Verwijdering in opdracht van het kindcentrum: Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het bestuur slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig zal nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbare verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school. Alvorens over wordt gegaan tot het starten van de verwijderingprocedure hebben de betreffende ouders, als gevolg van eerdere gesprekken die met hen hebben plaatsgevonden, een schriftelijke waarschuwing van de school ontvangen, waarbij gewezen wordt op een mogelijke verwijdering. Als het kindcentrum niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind kan, in overleg met de leerplichtambtenaar en de inspectie, na inachtneming van de juiste procedure, de procedure tot verwijdering worden ingezet.Voor de procedure wordt verwezen naar de beleidsstukken van de Stichting Quo Vadis, waarin dit beleid is opgenomen.Wat betreft schorsing en verwijdering verwijzen we naar het onderdeel in ons Zorgplan “grenzen aan de zorg”.

Onderwijskundig rapport

Voor de kinderen die de basisschool verlaten wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Daarin staat volgens welke methoden is gewerkt en hoe ver het kind is gevorderd. Het onderwijskundig rapport wordt ondertekend door ouders en hierna verstuurd naar de vervolgschool. Hiermee dragen we zorg voor een goede overdracht.