Pedagogisch klimaat sociale- en emotionele ontwikkeling

Het belang van een goed pedagogisch klimaat

Kinderen met gedrags- en leerproblemen komen in elke klas voor. Om ervoor te zorgen dat deze problemen worden aangepakt of nog beter worden voorkomen is het belangrijk dat de leerkracht zorgt voor een goed pedagogisch klimaat, waarbij de leerkracht zelf het rolmodel is als gaat om gewenst gedrag in de groep.  Wanneer er een klimaat heerst van vertrouwen en veiligheid, waarin kinderen het gevoel hebben dat ze een relatie met de leerkracht en klasgenoten hebben, waarbij ze zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen, zullen kinderen beter tot leren komen en kunnen gedragsproblemen worden voorkomen of worden aangepakt. Gedragsproblemen ontstaan vaak door interactieproblemen. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht reflecteert op het eigen handelen, waarbij het goed is om in die reflectie ook de feedback van anderen te betrekken. Plaatje pedklimaatDe informatie verkregen uit de reflectie en de gekregen feedback kan gebruikt worden om het eigen hande len aan te passen.  Om leerkrachten te ondersteunen bij het creëren van een goed pedagogisch klimaat  maken we gebruik van een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem, de methode leefstijl en een aantal niet methode gebonden activiteiten.
Regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven. We hebben als school duidelijke algemene schoolregels ontwikkeld die voor iedereen gelden. De regels in de klas en op het plein zijn hiervan afgeleid en zijn in de klassenmappen van de collega´s terug te vinden.
Het spreekt voor zich dat vooroordelen, discriminatie en pesten haaks staan op wat wij willen bereiken met het pedagogisch klimaat. Wanneer zich incidenten voordoen, wordt meteen corrigerend opgetreden.

 

Wat verstaan we onder een veilige school? 

Uitgangspunten: Kindcentrum Kleurrijk is en wil  een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

 

Zie ook

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren