Leerlingenzorg

Samenwerkingsverband Sine Limite  

Het schoolbestuur van ons kindcentrum werkt samen met andere schoolbesturen in de regio in het samenwerkingsverband, genaamd Sine Limite. Sine Limite adviseert en ondersteunt ons kindcentrum bij het vormgeven van passend onderwijs. Heeft u vragen over ondersteuning of passend onderwijs kunt u het loket van Sine Limite bellen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.sinelimite.nl of www.passendonderwijs.nl.

   
Passend onderwijs en groepsplannen  

Ons kindcentrum heeft als taak voor iedere kind een zo veel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs.

Op Kindcentrum Kleurrijk wordt door de leraren gewerkt met een weekplan inclusief groepsplan. Een groepsplan is een inhoudelijk plan en beschrijft de dagelijkse organisatie van de differentiatie binnen de verschillende niveaugroepen in een groep. Door op deze wijze met groepsplannen te werken is de leraar beter in staat om tegemoet te komen aan onderwijs op maat.    

De doelstelling van het werken met groepsplannen is o.a.  

  1. Opbrengstgericht werken;
  2. Overzicht krijgen op de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen;  
  3. Clusteren van deze onderwijsbehoeften;
  4. Overzicht krijgen op de te nemen interventies; 
  5. Effectieve planning en uitvoering van de interventies.    

Indien het werken met een groepsplan voor een kind niet toereikend is, gaan wij over op ondersteuning vanuit HGPD of een trajectoverleg. Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leraar van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leraar zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen.     


Intern begeleider

Regelmatig gaat de leraar in gesprek met de intern begeleider over de ontwikkeling en de vorderingen van de kinderen. De IB-er kent alle kinderen en leraren, is gespecialiseerd in het analyseren van problemen en kan handreikingen geven voor de aanpak ervan. Eventueel optredende belemmeringen bij de ontwikkelingen van kinderen worden door de leraar in samenwerking met de IB-er aangepakt.

Samen met de ouders wordt dan bekeken op welke wijze het onderwijs en/of de begeleiding van een kind vorm gegeven kan worden.

De intern begeleider vormt samen met de directeur het zorgteam. Dit team is verantwoordelijk voor beleidsvorming en de leerlingenzorg op de Kindcentrum Kleurrijk. Het beleid op het gebied van de kinderenzorg is vastgelegd in het zorgplan van het kindcentrum.

De intern begeleider heeft taken op verschillende niveaus:  

  • de zorg in de groepen;  
  • de zorg in het kindcentrum;  
  • de aangeboden hulp, bij zorg, vanuit het samenwerkingsverband optimaal benutten.  

Het doel is om voor elk kind passende zorg te bieden en leraren in staat te stellen elk kind passend onderwijs te kunnen geven.

Kinderen staan als zelfstandig en veerkrachtig individu in de wereld/de maatschappij, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren