Klachtenregeling

Stichting Quo Vadis wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden waarin onze kernwaarden respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen en dynamiek in het werken van alledag herkenbaar zijn. 
 
Waar mensen werken, gaat er echter ook wel eens iets mis en is het goed daarover met elkaar in gesprek te gaan. Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of medewerkers problemen mee hebben. De meeste ‘klachten’ over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie/school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de interne vertrouwenspersoon. Als betrokkenen er onderling niet uitkomen, is het goed om over een regeling te beschikken waarin individuele rechten zijn vastgesteld en waarin zorgvuldig de (interne) rechtswegen aangegeven worden.  
 
Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en bescherming van de privacy staan voorop. Echter, als er sprake is van een vermeend zedendelict dient gevolg gegeven te worden aan de wettelijke meldings- en aangifteplicht. Dit geldt ook bij een vermeend zedendelict, gepleegd door een medewerker van Quo Vadis. Daaronder vallen ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden verrichten voor Quo Vadis, zoals stagiaires, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers. Indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling in de thuissituatie is de wettelijke meldcode van toepassing. 
 
Quo Vadis is een organisatie waar mensen intensief met elkaar te maken hebben, in allerlei situaties en op verschillende niveaus. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook onvermijdelijk en worden meestal in overleg bijgelegd. Maar soms is de onenigheid zo fundamenteel dat er een klacht wordt ingediend. Met deze regeling hopen wij in een dergelijk geval duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop u een klacht kunt indienen, hoe deze zal worden afgehandeld en wat uw individuele rechten zijn en die van de aangeklaagde/verweerder.

 

PDF Klachtenregeling Stichting Quo Vadis

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren