Identiteit

Kindcentrum Kleurrijk is een interconfessioneel kindcentrum.

Dit betekent dat we uitgaan van zowel de Rooms-Katholieke als de Protestants-Christelijke geloofsovertuiging. Daarnaast is er aandacht voor andere geloofsovertuigingen.

Onze identiteit komt tot uiting in hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk om de kinderen verdraagzaamheid, respect, vrijheid, vriendschap, behulpzaamheid en aandacht voor elkaar en de maatschappij bij te brengen. Dagelijks gebruiken we de methode Trefwoord. Dit is een eigentijdse godsdienstmethode, waarin gewerkt wordt met levensthema's waarbij wereldse verhalen en Bijbelverhalen elkaar afwisselen en aanvullen. Het onderwerp van de behandelde thema's is in alle groepen hetzelfde, maar iedere groep werkt hier op eigen niveau mee. Behalve de verhalen biedt Trefwoord voor iedere dag een gedicht, spel of lied als dagopening en wordt aandacht besteed aan waarden en normen.  

 

trefwoordTrefwoord: onze methode voor levensbeschouwing

 

Binnen ons kindcentrum vinden wij de christelijke tradities en vieringen belangrijk. We vieren het Kerstfeest, waarbij we aandacht besteden aan de adventstijd. PalmPasen en het Pasen worden gevierd. De wijze waarop deze feesten gevierd worden kan ieder jaar verschillen, maar we vinden het belangrijk dat de feesten op afwisseling op school en in de kerk gevierd worden.

Het Carnaval, gekoppeld aan de Vastentijd vormt onderdeel van de feesten die wij in ons kindcentrum vieren. 


Onze identiteit wordt zichtbaar door:

  • Rituelen te gebruiken als: dagopeningen en vieringen.
  • Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen.
  • Levensbeschouwelijke communicatie-lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen.
  • Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. 

Kinderen staan als zelfstandig en veerkrachtig individu in de wereld/de maatschappij, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren