Staking 30-31 januari
17 januari 2020

De vakbonden hebben op 30 en 31 januari 2020 een staking uitgeroepen. Als voltallig team hebben wij besloten om gehoor te geven aan de oproep van de bonden om op 30 en 31 januari te staken. Hoewel wij de overlast die een staking voor u met zich meebrengt betreuren, respecteren de schoolleiding van kindcentrum Kleurrijk en het bestuur van Stichting Quo Vadis dit besluit van de leerkracht.

Als gevolg van de staking kan uw kind op 30 en 31 januari geen onderwijs krijgen. Wij verzoeken u zo nodig opvang te regelen voor deze dagen. Eventueel kunt u zich wenden tot: Sam & Iep 0570-857100. De kosten van deze opvang dient u zelf te betalen.

 

Hieronder staat de motivatie waarom wij deelnemen aan deze stakingsoproep;Onderwijs onder water

Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Het aantal leerlingen per klas neemt toe en het vinden van bevoegde docenten kost meer en meer moeite. De werkdruk loopt op. Steeds meer scholen krijgen te maken met de gevolgen van het lerarentekort. De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. Ook wij hebben in tijden van griep al dagelijks met de groeiende tekorten te maken. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

 

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de bestuurder van Stichting Quo Vadis, Louis van Stiphout,

Mathieu Bootsveld Directeur kindcentrum Kleurrijk

Kinderen staan als zelfstandig en veerkrachtig individu in de wereld/de maatschappij, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren