Home>Zorg informatie

Zorg informatie

donderdag 7 juli 2016

Weet u waar u als ouder terecht kunt met vragen over uw kind, opvoeding, relatie, financiën, gezondheid en andere vragen die betrekking hebben op uw kind en/of gezin? Wie zijn de mensen die uw kind ondersteuning geven wanneer hij of zij net dat extra beetje meer nodig heeft? Wat doet een IB’er?

Op deze en nog veel meer vragen krijgt u in de onderstaande informatie antwoord.

 

De rol van de Interne begeleider op de St. Bernardus

 Cindy Brouwer
stbernardus logo 
  Groep 1 t/m 8

De IB-er coördineert de leerlingenzorg op onze school. Dat betekent dat zij samen met de leerkrachten er zorg voor dragen dat alle kinderen nauwkeurig gevolgd worden op prestaties, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De Intern begeleider richt zich op het primaire proces tussen kind en leerkracht. Maar de intern begeleider is ook ondersteuner van de leerkracht, ouders en kind.

Wat veel ouders niet weten is dat iedere groep op vaste tijden onder schooltijd en na schooltijd door de IB-er en de leerkrachten worden besproken. Dus niet alleen de zorgkinderen maar alle kinderen.  Deze groepsbesprekingen vinden voornamelijk plaats op de dinsdagen en donderdag. Naast deze vaste momenten weten de leerkracht en IB’ers elkaar dagelijks  te vinden wanneer er over en weer vragen zijn.

De samenwerking en communicatie met u als ouders vinden wij erg belangrijk. Vooral om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt. U kent uw  kind namelijk het beste. Toch kan het zijn dat het even wat minder goed gaat en er zorgen zijn. De leerkracht bespreekt dit met u en probeert samen met u naar oplossingen te zoeken en maatregelingen te treffen. Als er zorgen zijn waarbij de preventieve maatregelingen niet geholpen hebben, starten de ondersteunings-overleggen, zoals de HGPD-intern. U als ouder, de leerkracht en IB-er komen bij elkaar en samen wordt besproken hoe verder te gaan. Ook kunnen waar nodig derden uitgenodigd worden, zoals het netwerk van ouders of een sociaal verpleegkundige.

Wanneer we samen inschatten dat het kind voor een langere periode wat meer nodig heeft, wordt er voorafgaand aan dit gesprek voor uw kind een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) opgesteld, waarbij u als ouder ook gevraagd wordt een deel in te vullen. Dit document wordt gebruikt om uw kind en de ondersteuning goed in kaart te brengen en doelen te stellen die na een bepaalde periode weer met u geëvalueerd worden.

Met de ingang van Passend onderwijs (augustus 2014) en de ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband Sine Limite, kan de IB-er meer diensten van Sine Limite inzetten dan voorheen. Voorbeelden hiervan zijn een IQ onderzoek, de inzet van een gespecialiseerde uitvoerder¹ of PAC-er². HGPD-Intern valt onder de basisondersteuning. Vanuit dit overleg kunnen door de IB-ers preventieve en licht curatieve interventies worden ingezet.

Als er bij u als ouders en school vragen blijven wordt uw kind besproken in het Trajectoverleg. Het trajectteam bestaat uit leerkracht, IB- er, ouders, trajectmedewerker (Sine Limite) en gezinscoach³. Ook bij dit overleg zijn plaatsen beschikbaar voor andere professionals (bv. Schoolverpleegkundige van de GGD) of het netwerk van u als ouder. De gezinscoach kan snel en laagdrempelig opvoed- en behandeltrajecten inzetten. De trajectmedewerker kan snel en laagdrempelig trajecten vanuit Sine Limite inzetten.

¹Gespecialiseerde uitvoerder is een medewerker van Sine Limite die kortdurende begeleiding kan bieden aan een kind, voor een periode van maximaal 8 weken. Wanneer er verlenging nodig is wordt dit afgestemd met de Trajectmedewerker en kan de uitvoerder nogmaals 12 weken ingezet worden. Zie info Gespecialiseerde uitvoerder en Trajectmederwerker.
² PAC-er is een medewerker van Sine Limite met specifieke expertise (bv. op het gebied van gedragsproblemen, syndromen, leerstoornissen).
³ Gezinscoaches is een nieuwe werkwijze in Deventer en maakt onderdeel uit van de Transitie Jeugdzorg. De term gezinscoach is een werktitel.


Arrangement ondersteuner

IMG_1323Er zijn een aantal kinderen binnen onze school die extra ondersteuning nodig hebben zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen binnen het regulier onderwijs. Deze kinderen hebben een arrangement (bekostiging) toegekend gekregen van Sine Limite.

Ineke Gerritsen is werkzaam op de St. Bernardus en  is niet alleen voor de kinderen een grote steun, maar ook voor de leerkrachten.

 

Sine Limite

Sine Limite heeft als missie: Optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Zij zijn een samenwerkingsverband passend onderwijs waarbij alle basisscholen en speciaal (basis) onderwijs in Deventer zijn aangesloten. Sine limite adviseert scholen en kindercentra bij de begeleiding van kinderen die – om welke reden dan ook – ondersteuning nodig hebben. Uiteraard kunnen ook ouders bij Sine Limite terecht.

Het Sineteam bestaat uit psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, een logopedist, gespecialiseerde uitvoerders en dyslexie-, reken-,vve- en gedragsspecialisten. De medewerkers van Sine Limite adviseren en ondersteunen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen met een ondersteuningsvraag.

Gespecialiseerde uitvoerder

merel
Op alle basisscholen in Deventer hebben een gespecialiseerde uitvoerder voor een of meerdere dagdelen, afhankelijk van het leerlingaantal. Deze uitvoerder is verbonden aan meerdere scholen. Op de St. Bernardus is dit Merel Visser.  Zij werkt met kinderen en ondersteunt de interactie tussen kind en leerkracht.

 

 

 Trajectmedewerker


Kalja Cortenraad
is op onze school de Trajectmedewerker en is werkzaam bij Sine Limite. Zij sluit aan bij de trajectoverleggen. Daardoor kan zij snel en laagdrempelig ondersteuning en extra trajecten voor school vanuit Sine Limite  inzetten.

 

 

Voor meer informatie bezoek de site van Sine Limite www.sinelimite.nl

 

JeugdhulpCentrum-Jeugd-en-Gezin

Qua jeugdhulp is er per 1 januari 2015 (wet op de jeugdhulp) het één en ander veranderd. Jeugdhulp valt vanaf deze datum onder de verantwoording van de gemeente.

Wat is jeugdhulp?

Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we ‘jeugdhulp’.

Jeugdhulp geeft toegang tot alle extra zorg aan kinderen in Nederland.

In deze nieuwe wet is vastgelegd dat ‘Jeugdhulp’ de toegangspoort is voor de gehele jeugdhulp. De medewerkers van Jeugdhulp beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.

Voor heel veel vragen over uw kind, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Deventer. Dit is een digitaal loket en via hun website kunt u met allerhande vragen bij hen terecht.

naamloos

Gezinscoaches Deventer

De Gezinscoach is snel en laagdrempelig inzetbaar als (tijdelijke) ondersteuner voor gezinnen met vragen op alle leefgebieden. De Gezinscoaches zijn in november 2013 gestart met een pilot in opdracht van de gemeente Deventer in het kader van de Transitie Jeugdhulp en is nu per 1 januari 2015 officieel van start gegaan. Voor aanmelding dient er sprake te zijn van één (of meerdere/complexe) vraag (vragen) en/of zorg(en) rondom de opvoedsituatie en/of ontwikkeling van het kind(eren). Er wordt MET ouders gepraat, niet over ouders. Vindplaatsen zijn bijvoorbeeld; consultatiebureaus, scholen en kinder- en jongerenwerk. De Gezinscoach is iemand die u op alle leefgebieden kan ondersteunen en samen met u een plan maakt voor het hele gezin en hierin met u het overzicht en coördinatie behoudt, met als doel om zo snel mogelijk weer zelf verder te kunnen. De Gezinscoaches nemen ook actief deel aan het trajectoverleg binnen het basisonderwijs in bovenstaande wijken. Via voor u bekende plekken komt u terecht bij de gezinscoach in de betreffende wijk. Dit kan zijn via de basisschool van uw kind, het consultatiebureau die u bezoekt, via het kinder- of jongerenwerk in uw buurt of via het Algemeen Maatschappelijk Werk.

tjitskeOp de St.Bernardus is Tjitske Nieuwenhuis als gezinscoach aangesloten.

Gezondheidsonderzoeken

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail.

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.

► Als uw kind in groep 8 zit We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Online ouderportaal Mijn Kinddossier

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.

Tussendoor een vraag?

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

42971_39211_GGD-IJsselland-logoContact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

Zie ook