Home>Nieuws>Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

vrijdag 27 mei 2016

Meldcode huiselijk geweld

Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan bij vermoedens van mishandeling. In de methode worden alle stappen beschreven die iemand moet zetten bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Door met deze meldcode te werken blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan biedt houvast bij de afweging.

Kindcentrum Kleurrijk verwacht van alle medewerkers die op enige wijze contact hebben met leerlingen, dat zij attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

Het doel van de meldcode is jongeren die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie.

De gehele meldcode is beschreven in de folder.

Zie ook