Home>Nieuws>Internetprotocol

Internetprotocol

vrijdag 10 mei 2019

Internetprotocol

Informatie over Internet op school

De kinderen en het personeel van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 1 die mogelijkheid te bieden.
Alle medewerkers van de school maken voor hun werk gebruik van internet en e-mail.
We hebben ervoor gekozen om het internet niet te filteren, om de volgende redenen:

 • de filtering is nooit 100 % (=schijnveiligheid)
 • filtering filtert soms ook (gedeeltes van) gewenste sites
 • wij willen kinderen verantwoordelijkheid geven (ook bij het gebruik van Internet)

De school maakt in de Internet-browser gebruik van de startpagina www.kindcentrumkleurrijk.nl.
Via de homepage van het kindcentrum weten de kinderen hoe zij bij de Nederlandstalige sites kunnen komen die geselecteerd zijn per groep. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken of zelf gaan surfen op het Internet. Het kindcentrum heeft de mogelijkheid het internetgebruik te volgen. Dit wil echter niet zeggen dat misbruik van de voorzieningen volledig voorkomen kan worden.

Waarom Internet?

Kinderen en medewerkers maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen.

Afspraken

Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt. De afspraken worden met de kinderen besproken en zichtbaar opgehangen.

Gedragsafspraken met de kinderen

 • Internet mag pas gebruikt worden na toestemming van de toezichthouder, hierbij moet de leerling meteen aangeven wat hij/ zij wil gaan doen/zoeken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken of te voorkomen.
 • het is leerlingen niet toegestaan chatboxen te bezoeken, mits dit past binnen een groepsactiviteit en onder begeleiding van de leerkracht plaatsvindt (bv. als onderdeel van een ICT project met een andere school/groep kan het leuk en/of nodig zijn om ‘realtime’ contact te maken).
 • Leerlingen mogen nooit hun naam, adres, telefoonnummer e.d. bekend maken op het internet.
 • Leerlingen is het niet toegestaan om afspraken te maken via Internet.
 • De leerkracht bepaald in hoeverre en op welk moment het spelen van (educatieve) spelletjes op het Internet toegestaan is.

Wat doen we wel

 • In klassengesprekken wordt leerlingen verteld (voor zover ze dat niet al weten) wat de mogelijkheden zijn van Internet. Extra aandacht wordt besteed aan de gevaren.
 • Leerlingen worden bewust gemaakt van en aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, en van de waarden en normen die gelden binnen de groep en de school.
 • Leerlingen en leerkrachten worden op de hoogte gebracht dat de ict-er van kindcentrum te allen tijde het surfgedrag kan nagaan en het recht heeft om e-mailboxen te bekijken als er sprake is van of het vermoeden bestaat dat kinderen of leerkrachten zich niet houden aan de afspraken zoals vermeld in dit protocol.
 • Als leerlingen tijdens het surfen/zoeken per ongeluk op een verkeerde site terecht komen en zich daardoor niet prettig voelen kunnen ze te allen tijde terecht bij de leerkracht. Deze zal de site doorgeven aan de ict-er/systeembeheerder die daarop volgend de bewuste site zal blokkeren.
 • De leerlingen weten welke sancties volgen bij het niet opvolgen van regels en bewust misbruik. Deze kunnen variëren van een waarschuwing tot en met een periode geen toegang meer tot het netwerk en internet. De sanctie wordt door het managementteam vastgesteld. De ouders zullen hiervan te allen tijde op de hoogte worden gebracht.
 • Kinderen, leerkrachten en ouders dienen verkeerd gebruik van internet te melden bij het managementteam en/ of ict-er.

Kleurrijke website:

 • Het kindcentrum wordt aangemoedigd tot het opzetten en onderhouden van de eigen website.
 • Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden.
 • Indien ouders niet willen dat foto’s waar zijelf of hun kinderen op staan die gebruikt worden op de website of de website door de kinderen zelf gemaakt dienen ze de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
 • Ouders en kinderen hebben ook al hebben ze formele toestemming gegeven, het recht om bepaalde foto’s of teksten te laten verwijderen of aan te passen. Ook dit dienen ze aan de ict-er of directie door te geven.

Leerkrachten:

 • Internetgebruik moet ingekaderd zijn in een didactisch verantwoorde opdracht of project.
 • Geef niet meteen het kind de schuld als het iets onzedelijks ontvangt of opent; dit kan per ongeluk gebeurt zijn. Er wordt uitgelegd waarom de leerlingen bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • Moedig de leerlingen aan het u te vertellen als zij op het internet iets vinden dat suggestief, obsceen of bedreigend is of waardoor ze zich anderszins ongemakkelijk voelen.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terecht komen.
 • Achternamen in combinatie van foto’s of werkjes worden niet op het net gepubliceerd.
 • Houd zicht op de activiteiten van de leerlingen, de leerkracht blijft de eindverantwoordelijke.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Elk vermoeden van ongeoorloofd gebruik wordt tot de bodem uitgezocht.
 • Elk jaar zal met de leerlingen, expliciet aandacht besteed worden aan dit protocol.

Gemaakte afspraken/regels dienen bij de leerkrachten, leerlingen en ouders/ verzorgers bekend te zijn.