Home>Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016

Samenstelling MR

In het afgelopen jaar bestond de MR namens de personeelsgeleding uit:

 • Mw. Cindy Brouwer
 • Mw. Dimphy Spijker

en namens de oudergeleding uit:

 • Dhr. Arnold Groenendijk
 • Mw. Mieke Souverijn

Namens de directie van de school was bij de MR-vergadering aanwezig:

 • Dhr. Carol Kuipers

 

Binnen de MR zijn de taken op de volgende wijze verdeeld

 • secretariaat: Mieke Souverijn
 • voorzitter: Arnold Groenendijk
 • GMR: Arnold Groenendijk
 • Sollicitatiecommissie: Mieke Souverijn / Cindy Brouwer
 • Verkeizingscommissie: Dimphy Spijker
 • Penningmeester: nvt

 

De Medezeggenschapsraad

De school en het team proberen iedere dag weer het beste uit ieder kind te halen.

Mieke Souverijn en Arnold Groenendijk hebben het afgelopen jaar de MR bij gewoond als oudergeleding. Namens het personeel hebben Cindy Brouwer en Dimphy Spijker zitting in de MR.

De MR komt 6 keer per schooljaar te samen en bespreken samen met de directeur zaken die betrekking hebben op beleid, formatie en budget.

 

Schoolondernemingsplan 2015 – 2019

In de ondernemingsplan staan bijvoorbeeld de volgende punten in het onderwijsconcept genoemd:

Werken met taken

 • Instructiemomenten
 • Klassenmanagement
 • Inrichting van de lokalen
 • Omgang met elkaar
 • Burgerschapszin
 • Groepssamenstelling
 • Vakgebieden en tijdbesteding
 • Kerndoelen
 • Zorgstructuur

Het schoolondernemingsplan geeft een duidelijk beeld neer waar de St. Bernardus voor staat en hoe er wordt omgegaan met elkaar en naar de kinderen. Het gaat uiteindelijk om het behalen van het gewenste resultaat. “Zo goed mogelijk ons onderwijs in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen”.

 

Nieuwe schooltijden

Komende jaren wordt ernaar gewerkt om voor zowel de onderbouw als de bovenbouw het aantal uren gelijk te stellen.

 

Beleidsplan ICT 2016

De MR heeft haar instemming gegeven aan de schoolleiding voor het beleidsplan ICT 2016 om per volgend schooljaar het lesmateriaal te versterken door het gebruik van een tablet voor ieder leerling.

 

Beleidsplan kleuter groepen

De MR heeft haar goedkeuring gegeven aan het beleidsplan kleutergroepen, dit maakt deel uit van het schoolplan. Hierin wordt geformuleerd wanneer de kinderen overgaan naar groep 3 met name kinderen jarig tussen oktober en april. Dit beleidsplan is een houvast voor zowel leerkracht als ouders.

 

GMR

Hieronder staan een aantal punten genoemd waar de GMR onder andere mee bezig is en/of is geweest:

 • Zowel in Almelo als Deventer wordt gewerkt aan de scholenvisie, samenwerking van de verschillende onderwijs stichtingen op gebied van huisvesting.
 • Organisatie structuur, de stichting werkt aan het plan om tot conglomeraten binnen de stichting te komen waarbij meerdere scholen een directeur hebben en per school een locatieleider. Dit om tot een grotere efficiency binnen de stichting te komen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

 

Begroting

De begroting van de St Bernardus als onderdeel van de Quo Vadis groep met de MR is besproken, laat een gedegen opbouw en een positief saldo zie. De oudergeleding heeft dan ook de begroting goedgekeurd.

 

Formatie

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen vrij constant waarbij de personeel bezetting er goed uit en de MR heeft instemming gegeven over de formatie voor het nieuwe schooljaar.

 

Tot zover dit jaarverslag 2015-2016 van de Medezeggenschapsraad van de St. Bernardus-school Zwaluwenburg. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit jaarverslag of andere dingen kwijt willen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Voorzitter MR

Arnold Groenendijk